Disclaimer

Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door, Fortress Music – Fresh Papaya (“Fortress”) een onderneming die is gevestigd aan de Zuidelijke Wandelweg 39-I, 1079 RK Nederland. Fortress is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 34199839. Jimmy Alter is een geregistreerd merk in de Benelux. Dit document zet de manieren uiteen waarop informatie over gebruikers kan worden verzameld op de Jimmy Alter site, en op welke manieren deze kan worden gebruikt. Tevens worden hierin de voorwaarden vermeld die van toepassing zijn op uw gebruik van de Jimmy Alter site. Door de Jimmy Alter website te gebruiken gaat u akkoord met het beleid en de voorwaarden die hieronder worden vermeld. Als u daar niet mee akkoord gaat wordt u vriendelijk verzocht de websites van Jimmy Alter niet te gebruiken.
1. Algemeen

De Jimmy Alter website en hun inhoud worden verschaft op basis van “as is”, dus in de toestand waarin u ze aantreft, zonder garanties, hetzij expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, enige garantie betreffende de verhandelbaarheid of geschiktheid van de Jimmy Alter website voor een bepaald doel, waarbij zulke garanties worden uitgesloten tot in de grootst mogelijke mate die de wet toestaat. Door deze Jimmy Alter website te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de gebruiks- en privacy-voorwaarden van onze Jimmy Alter website. Wij maken u er op attent dat deze voorwaarden af en toe kunnen worden gewijzigd. Wij raden gebruikers van deze Jimmy Alter website dan ook aan om ze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

2. Nationale Wetgeving

De Jimmy Alter website wordt bestuurd en beheerd vanuit Nederland en Fortress beweert op geen enkele wijze dat de materialen op de Jimmy Alter site passend of beschikbaar zijn op andere plaatsen. U zult de Jimmy Alter website niet gebruiken in schending van enige wetten of verordeningen van enige nationale, lokale, staatsof federale overheden of agentschappen, in enig land of rechtsgebied waarin de inhoud kan worden bekeken of opgevraagd, of in schending van enige internationale verdragen of conventies of enige gemeenschappelijk richtlijnen, en zult geen enkel gebruik maken van de Jimmy Alter website zodanig dat het geheel of een gedeelte van de Jimmy Alter website op enige wijze wordt onderbroken, beschadigd of geschaad, of voor de overdracht of het verzenden van enig computervirus of enig materiaal dat lasterlijk, beledigd of van obscene of dreigende aard is, of zodanig dat ergernis, ongemak of nodeloze ongerustheid wordt veroorzaakt, of dat de rechten van enig persoon, enige firma of enig bedrijf worden geschonden.

3. Beëindiging

Zonder afbreuk toe doen aan enige andere verkregen rechten mogen wij de Jimmy Alter website of de diensten die daarop worden verleend beëindigen of uw toegang daartoe beperken, zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen Fortress behoudt zich tevens het recht voor elk materiaal van de Jimmy Alter website te verwijderen, waaronder, zonder beperking, elke gebruikersnaam en elk e-mail- of message board-bericht dat op de Jimmy Alter website wordt uitgezet en dat wij geheel naar onze eigen mening ongeschikt achten.

4. Persoonlijk Informatie

Wanneer u simpelweg de Jimmy Alter website bezoekt verzamelen wij geen informatie die u persoonlijk identificeert. De standaard functie van de Jimmy Alter website verzamelen op anonieme basis informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites, de duur van de gebruikerssessie alsmede het aantal hits. Om haar website effectief te kunnen beheren, heeft Fortress de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan de Jimmy Alter webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft. Op de Jimmy Alter website zult u in de gelegenheid worden gesteld u aan te melden bij Jimmy Alter. Het registratieformulier zal u verzoeken ons bepaalde informatie over uzelf te geven, zoals uw naam, adres, e-mailadres, uw leeftijd, geslacht en muziekvoorkeuren. Het verzamelen van deze informatie en de doelen waarvoor deze mag worden gebruikt zijn bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wanneer u zich inschrijft op de Jimmy Alter website zullen we de persoonlijke informatie die u ons geeft verzamelen en deze misschien gebruiken om u over Jimmy Alter te vertellen, voor marketing- promotie- en administratieve doeleinden, voor het bijhouden van gegevens en om de informatie te delen met derden van goede naam en faam. Indien u geen marketing- en promotieboodschappen wilt ontvangen heeft u de gelegenheid dit bij inschrijving aan te geven. Wij hebben een speciaal beleid met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen (zie paragraaf 5 hieronder). Fortress mag gebruikersinformatie in speciale gevallen openbaar maken: wanneer dit door de wet vereist wordt, of om op de naleving van deze voorwaarden te kunnen toezien.

5. Ouders

Beste Ouders en Verzorgers Fortress streeft ernaar een veilige en plezierige omgeving te verschaffen waarin kinderen kunnen deelnemen; het onderstaande beleid is van toepassing op de behandeling van kinderen.

– Gegevensbescherming
We verzamelen gegevens op de Jimmy Alter website maar beperken ons daarbij tot de feiten die nodig zijn om de beleving tijdens een bezoek aan de Jimmy Alter website te versterken. Wij eisen niet van kinderen dat zij, noch moedigen wij kinderen aan om, meer persoonlijke informatie te verstrekken dan nodig is voor hun deelname aan de diensten die op de Jimmy Alter website worden aangeboden. Om van sommige Jimmy Alter diensten gebruik te kunnen maken moeten gebruikers zich inschrijven. Dat helpt ons te weten wie een e-mailtje stuurt of aan het chatten deelneemt, en moet voorkomen dat personen zich uitgeven voor iemand anders. Als een kind een prijs wint in een wedstrijd zullen wij hem of haar per e-mail over dit succes in kennis stellen. Indien u op enig moment wilt dat wij uw kind uit de Jimmy Alter database halen kunt ons eenvoudigweg e-mailen via [email protected], waarbij u de volledige naam en de gebruikersnaam van uw kind(eren) vermeldt.
– Gebruikerscijfers
Wij verzamelen weliswaar gezamenlijke informatie over bezoekers aan de Jimmy Alter site, maar dit is informatie die NIET persoonlijk identificeerbaar is. Dit soort informatie betreft:
De soorten systemen, browsers en plug-ins die worden gebruikt
= De gedeelten van de site die het minst worden bezocht Het aantal gebruikers dat lid is geworden van een chat room.
Deze informatie zal ons in staat stellen ervoor te zorgen dat de diensten die op de Jimmy Alter website worden aangeboden geschikt zijn voor de bezoekende gebruikers.
– Links
Er zijn vele andere plezierige websites op het internet, die men via links op de Jimmy Alter website kan bezoeken. We nemen stappen om ervoor te zorgen dat deze websites geschikt zijn maar Jimmy Alter kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onderwerpen die buiten de Jimmy Alter website liggen. Wij adviseren met klem dat kinderen niet alleen op het Net surfen.
– Adverteren
Banner advertenties zijn aanwezig binnen de Jimmy Alter website en we verbinden ons ertoe te zorgen dat alle adverteerders en alle opvolgende hyperlinks op relevantie en inhoud worden gecontroleerd door het advertentiebureau en het productieteam.
– Aankopen
Alle koopwaar die op de Jimmy Alter website wordt aangeboden kan alleen worden verkregen door een overeenkomst met derden die de verkoopservice leveren. Ouders moeten zich ervan bewust zijn dat dergelijke derden hun eigen voorwaarden hebben. Ouders moeten ervoor zorgen dat kinderen gemachtigd zijn tot het gebruik van credit cards die op de Jimmy Alter website worden gebruikt.

Gebruik door kinderen

Ben jij jonger dan 16 jaar Dan moet je toestemming aan je ouders vragen voordat je jouw persoonlijke gegevens invult op onze website. Lees samen met je ouders de veilig surfen richtlijn op deze website door. Jij en je ouders kunnen jouw persoonlijke gegevens bekijken en eventueel aanpassen of verbieden dat er nog verder persoonlijke informatie wordt verzameld, door contact op te nemen met Jimmy Alter via [email protected]. Veilig surfen gids
Het internet is geweldig om veel plezier mee te maken maar sommige mensen kunnen proberen om het internet te gebruiken voor hun eigen, voor jou gevaarlijke, doeleinden. Sta er altijd bij stil dat mensen in chatrooms of op message boards soms iemand anders zijn dan wie ze zeggen te zijn. Je hoort of ziet ze niet, dus je weet nooit echt zeker of ze de waarheid vertellen.

6. Cookies

Cookies worden op uw computer opgeslagen wanneer u de Jimmy Alter website bezoekt. Hiermee kunnen wij uw computer herkennen wanneer u de Jimmy Alter site later nog eens bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP) -adres, de datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht, en welke delen van de site u hebt bekeken. Deze informatie wordt verzameld met als doel het statistisch meten van het gebruik en de bruikbaarheid van onze Jimmy Alter website, en om u speciaal op uw interesses afgestemde informatie te kunnen sturen met betrekking tot ons bedrijf en onze producten en diensten. Als u in een online winkel koopt waar u via de Jimmy Alter website bent binnengegaan, kunnen cookies bijvoorbeeld worden gebruikt om uw winkelwagentje bij te houden en om u te identificeren als u naar de winkel terugkeert. Deze cookies zijn alleen voor gebruik op de Jimmy Alter website, en wij dragen geen persoonlijke informatie over aan iemand anders. De meeste browsers zijn erop ingesteld om cookies te accepteren, maar kunnen worden gereset om deze te weigeren of om u te tonen wanneer ze worden gebruikt. Als u inderdaad uw browser reset om cookies te weigeren kunt u bepaalde delen van onze Jimmy Alter site wellicht niet gebruiken of misschien erachter komen dat ze trager werken.

7. Inhoud van de Jimmy Alter website

De inhoud die op de Jimmy Alter website wordt geboden is alleen voor uw persoonlijk gebruik bedoeld en mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag de inhoud niet voor enig ander doel gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het openbaar maken, reproduceren of verzenden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fortress. Behalve wanneer duidelijk anders wordt aangegeven berusten het auteursrecht, de handelsmerken en het intellectueel eigendom van alles wat op de Jimmy Alter website staat bij Fortress en/of haar leveranciers en/of degenen die bijdragen aan de websites leveren en/of anderen, en u zult geen (eigendoms)aanspraken maken op enige dergelijke rechten. Hoewel Fortress zich in redelijkheid inspant om op haar sites nauwkeurige en actuele informatie te bieden en een constructieve en betrouwbare interactieve service te leveren geeft zij geen garanties voor, en doet zij geen beweringen omtrent nauwkeurigheid, en accepteert zij geen aansprakelijkheid voor enige fouten of weglatingen in de inhoud van haar websites, noch voor de handelingen, gebreken, het wangedrag of de onachtzaamheid van haar geregistreerde gebruikers, waaronder ook valt alle informatie of misinformatie die door hen misschien via de Jimmy Alter website wordt overgebracht. Fortress kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de veiligheid van de Jimmy Alter website of voor enige verstoring van de Jimmy Alter website, of deze nu veroorzaakt wordt door verlies of corruptie van enig materiaal dat wordt doorgezonden, of door verlies of corruptie van materiaal dat naar een computersysteem wordt gedownload. Uw gebruik van de Jimmy Alter website en de informatie en inhoud die daarop wordt geboden is voor uw eigen risico. Noch Fortress noch enige derden die betrokken zijn in het produceren, creëren of leveren van de Jimmy Alter website zullen ten opzichte van u aansprakelijk zijn voor enig verlies, enige schade, aansprakelijkheid, aanspraak of kosten die voortkomen uit of in verband staan met uw gebruik van de Jimmy Alter website en hun inhoud, op welke manier dan ook veroorzaakt en Fortress sluit dezen uit en vermijdt dezen tot in de grootst mogelijke mate die de wet toestaat, en in geen geval zal Fortress ten opzichte van u aansprakelijk zijn voor enige middellijke, onvoorziene, morele, aanvullende of indirecte schade die voortkomt uit of ontstaat met betrekking tot uw gebruik van de Jimmy Alter website of hun inhoud.

8. Chat rooms en message boards

Materiaal dat geplaatst wordt op message boards en in chat rooms wordt niet voor plaatsing door Fortress gecontroleerd; derhalve heeft Fortress geen redactionele invloed op dergelijk materiaal. Van tijd tot tijd kan Fortress dergelijk materiaal wel controleren nadat plaatsing ervan heeft plaatsgevonden, maar zij heeft geen verplichting om dit te doen en accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de message boards en de chat rooms. U stemt erin toe niets op een message board of chat room te plaatsen dat: Een virus bevat of op een andere manier de Jimmy Alter website kan beschadigen; Inbreuk maakt op een auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht; Lasterlijk of obsceen, opruiend, grof, grievend, pornografisch, onnauwkeurig of op enige wijze onwettig is; Fortress behoudt zich het recht voor alles te verwijderen dat naar haar mening niet voldoet aan het beleid van Fortress, of om enige andere reden. U erkent dat Fortress haar volledige medewerking zal verlenen aan de aangewezen overheden en zich zal schikken in elk rechterlijk bevel waarin haar medewerking wordt gevraagd of is vereist voor het identificeren van elke persoon die materiaal plaatst dat een strafbare of onwettige handeling is of kan vormen.

9. Insturen van materiaal door gebruikers

Het is Fortress’ beleid geen andere creatieve materialen, ideeën of suggesties te accepteren of overwegen dan waarom zij specifiek heeft verzocht. Dit om enig misverstand te vermijden indien uw ideeën lijken op degenen die wij onafhankelijk hebben ontwikkeld. Alle communicatie of materialen die u aan de Jimmy Alter website zendt, via elektronische post of anderszins, zullen worden behandeld als niet- vertrouwelijk en niet-eigendom. Alles wat u stuurt of plaatst mag door Fortress worden gebruikt voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, onthulling, overdracht, publicatie, uitzending of plaatsing. Fortress is vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die deel uitmaken van enig bericht dat u naar de Jimmy Alter website stuurt te gebruiken voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen van productie- of marketing producten waarbij van dergelijke informatie gebruik wordt gemaakt.

10. Gebruik van IP-adressen

Een IP-adres is een nummer dat automatisch door uw Internet Provider aan uw computer wordt toegekend, steeds wanneer u op het Web surft. Als u pagina’s van de Jimmy Alter website opvraagt registreren onze servers uw IP-adres. Fortress verzamelt IP-adressen voor systeemadministratie, om verzamelinformatie aan onze adverteerders door te geven en om het gebruik van de Jimmy Alter site te controleren. Wij koppelen IP-adressen niet aan enige persoonlijke identificatie, wat betekent dat uw sessie wel wordt geregistreerd, maar dat u voor ons anoniem blijft. Wij kunnen uw IP-adres in samenwerking met uw Internet Provider gebruiken om u te identificeren als we vinden dat het nodig is naleving van onze voorwaarden af te dwingen teneinde onze dienstverlening, sites, gebruikers of anderen te beschermen.

11. Links naar andere websites

Fortress is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de praktijken van websites van derden waarvoor op onze sites links worden vermeld. Websites van derden hebben hun eigen beleid en voorwaarden die gelden voor die betreffende sites. Uw contacten met enige derden, in het bijzonder adverteerders en/of handelaren, die plaatsvinden via de Jimmy Alter website, en enige voorwaarden, garanties of aanbiedingen van dergelijke derden, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke derden. U stemt erin toe dat wij daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor zijn, en u stemt erin toe ons met betrekking tot dergelijke contacten te zullen vrijwaren op de wijze die hieronder in deze voorwaarden wordt beschreven.

12. Vrijwaring

U stemt erin toe Fortress en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, eigenaren, agenten, leveranciers en licentiegever(s) (samen “de gevrijwaarde partijen”) zult vrijwaren, verdedigen en indekken tegen enige en alle aanspraken, aansprakelijkheid, verliezen, kosten en onkosten (inclusief kosten voor rechtsbijstand) die door enige Gevrijwaarde Partij worden opgelopen in verband met enige schending van deze voorwaarden door u begaan of met uw gebruik van de Jimmy Alter site. Fortress behoudt zich het recht voor voor eigen kosten de exclusieve verdediging op zich te nemen van elke zaak die voor het overige onderwerp van schadeloosstelling door u is, en in een dergelijk geval stemt u erin toe mee te werken aan de verdediging door Fortress tegen een dergelijke aanspraak.

13. Wetgeving en Rechtspraak

U geeft door deze Jimmy Alter website te bezoeken te kennen dat u er mee instemt dat het Nederlandse recht van toepassing zal zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van deze Jimmy Alter website of via deze Jimmy Alter website verschafte informatie. U stemt er eveneens mee in dat u zich met betrekking tot zodanige zaken zult onderwerpen aan uitsluitend de in Nederland bevoegde rechter.

14. Bepaling

Elke bepaling in deze voorwaarden zal afzonderlijk worden uitgelegd, en als enige bepaling door een bevoegde rechtbank als conflicterend met de wet wordt beschouwd zal deze bepaling zoveel mogelijk worden uitgelegd in overeenstemming met de bedoeling van de partijen, waarbij de andere bepalingen volledig van kracht blijven.

15. Verklaring van Afstand

Enig falen onzerzijds om enig specifiek recht of enige specifieke bepaling van deze voorwaarden uit te oefenen zal geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling inhouden, behalve wanneer dit door ons schriftelijk aan u erkend wordt dan wel hier schriftelijk door ons aan u in toegestemd wordt.

16. Overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst en afspraak tussen ons.

© 2011 Fortress Music / Fresh Papaya. Alle rechten voorbehouden.

Algemene voorwaarden voor deelname aan prijsvragen en promotionele acties van Jimmy Alter

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan alle prijsvragen en promotionele acties (hierna gezamenlijk aan te duiden als de “Acties”) van Fortress Music – Fresh Papaya (“Fortress”) Zuidelijke Wandelweg 39-I, 1079 RK Nederland, onder meer op haar website www.jimmyalter.nl en daaraan gerelateerde websites. Naast deze algemene voorwaarden kunnen op de individuele Acties specifieke spelvoorwaarden van toepassing zijn (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). De specifieke spelvoorwaarden zullen bij een individuele Actie aan de deelnemers bekend worden gemaakt. Door deelname aan een Actie aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de specifieke spelvoorwaarden, die in aanvulling op deze algemene spelvoorwaarden van toepassing zijn. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met een bepaling die is opgenomen in de specifieke spelvoorwaarden van een bepaalde Actie, prevaleert een dergelijke specifieke bepaling.

1. Vereisten voor deelname

a. Uitgesloten van deelname zijn werknemers van Fortress evenals hun gezinsleden en vertegenwoordigers en/of ondernemingen waar Fortress met betrekking tot enige Actie op zelfstandige basis mee samenwerkt, distributeurs en reclame- en promotiebureaus, groepen, clubs of organisaties.

b. Deelnemers dienen gedurende de volledige looptijd van de Actie in Nederland of België woonachtig te zijn om in aanmerking te komen voor een prijs. Fortress zal prijzen alleen binnen Nederland of België (laten) bezorgen. Voor deelname is voorts een minimum leeftijd van 16 jaar vereist. Deelnemers onder de 16 jaar verklaren hierbij toestemming te hebben gekregen van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) voor deelname aan de Actie. Indien blijkt dat deze toestemming niet is gegeven, kan Fortress ervoor kiezen de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont dat de toestemming is gegeven. Fortress heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te verzoeken een kopie van een geldig legitimatiebewijs te doen overleggen teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren, welke binnen 14 dagen dient te worden overgelegd. Daarnaast kan Fortress de deelnemer verzoeken nadere persoonsgegevens te verstrekken (zoals adres, telefoonnummer en naam ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s)) teneinde te verifiëren of een deelnemer de toestemming heeft van diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) voor deelname aan de Actie.

c. Fortress heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van een Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

d. Voor elke Actie waarbij de prijs bestaat uit een reis, geldt een leeftijd van 18 jaar of ouder en dient de deelnemer in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten en andere reisbenodigdheden. Reisverzekering, maaltijden, dranken, excursies, grondvervoer, fooien, gebruik van telefoon, fax en internet en alle overige hier niet gespecificeerde uitgaven zijn – tenzij anders aangegeven in de specifieke spelvoorwaarden bij de betreffende Actie – volledig voor de verantwoordelijkheid en rekening van de winnaar. De vertrekdatum van de reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt. Op de vliegreizen zijn de voorwaarden en de beschikbaarheid van de betreffende vliegmaatschappij en – indien van toepassing – het hotel van toepassing. Indien in de specifieke spelvoorwaarden bij een dergelijke Actie aangegeven is dat deelnemers jonger dan 18 jaar mogen zijn, is de toekenning van een dergelijke prijs aan de volgende voorwaarden verbonden:

a. Op verzoek van Fortress zal de ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger van de winnaar en van ieder ander kind dat met de winnaar meereist binnen zeven (7) dagen na een zodanig verzoek, Fortress schriftelijk meedelen dat deze ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger:

(i) de winnaar tijdens deze reis zal vergezellen;

(ii) geen andere minderjarige toestemming verleent om met hen mee te reizen, tenzij de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige Fortress daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld;

(iii) volledig en exclusief verantwoordelijk is voor alle minderjarigen in verband met deze reis of anderszins; en (iv) op zorgvuldige en verantwoordelijke wijze toezicht zal houden op de minderjarige(n) gedurende de reis. Genoemde schriftelijke verklaring dient de naam of namen van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), een telefoonnummer, een handtekening, een adres en/of geldig e-mailadres te bevatten en dient verifieerbaar te zijn als zijnde geschreven door deze ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Fortress behoudt zich het recht voor zodanige verklaring te controleren, en de ouder of wettelijke vertegenwoordiger is gehouden Fortress daarbij de benodigde medewerking te verlenen.

b. Indien in de specifieke spelvoorwaarden van een Actie staat dat een bepaald aantal kinderen en/of een bepaald aantal volwassenen op bepaalde data op reis dient te gaan, is de toekenning van de prijs afhankelijk van het opgegeven aantal volwassenen en/of kinderen dat beschikbaar is voor de reis op de betreffende datum.

c. Fortress behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het reisarrangement voor elke Actie, ongeacht de reden.

d. De winnaar, en indien van belang alle personen die met de winnaar meereizen, dient of dienen Fortress op verzoek daartoe afdoende bewijs te overleggen dat hij of zij beschikt over geldige paspoorten, visa en andere reisdocumenten die voor deze reis vereist zijn, en Fortress behoudt zich het recht voor alle aanvullende documentatie te verlangen die zij naar haar eigen oordeel van toepassing acht.

2. Wijze van deelname

a. De termijn waarbinnen deelname mogelijk is, de wijze waarop aan de Actie kan worden deelgenomen alsmede de wijze waarop de prijswinnaars worden aangewezen staan telkens vermeld in de specifieke spelvoorwaarden van de betreffende Actie. Tenzij anders aangegeven in de specifieke spelvoorwaarden, zijn aan deelname geen kosten verbonden. Fortress is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van inzendingen.

b. Fortress zal in redelijkheid alles in het werk stellen om winnaars telefonisch, per e-mail of schriftelijk binnen een periode van vier weken na de sluitingsdatum van een Actie te (doen) berichten. Indien er geen direct telefonisch contact is, dan wordt – indien mogelijk – een voicemail bericht achtergelaten. Als het niet mogelijk is om een bericht achter te laten, dan wordt er gedurende vier weken na de datum van deelname aan de actie geregeld getracht de prijswinnaar te bereiken op het vaste nummer. Na de hiervoor beschreven eerste bekendmaking door Fortress, dient de prijswinnaar(s) binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen vier weken te reageren. Na vier weken vanaf het moment van de eerste bekendmaking vervalt de prijs automatisch en wordt er een nieuwe prijswinnaar getrokken. Fortress is niet verplicht te melden dat de prijs is komen te vervallen.

c. Indien deelname aan enige Actie met zich meebrengt dat de deelnemer een foto, tekening, compositie, tekstlijn en dergelijke materialen (hierna: “Ingezonden Materiaal”) dient in te zenden, verklaart en garandeert de deelnemer dat hetgeen hij/zij aan Fortress ter beschikking stelt in het kader van een Actie niet onrechtmatig is en niet in strijd is met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt. In het bijzonder verklaart en garandeert de deelnemer uitdrukkelijk dat het Ingezonden Materiaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en niet kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen is of kan zijn. Fortress heeft het recht Ingezonden Materiaal te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als (zij vermoedt dat) deze dit wel is. De deelnemer vrijwaart Fortress voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand). De deelnemer draagt alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms)rechten in hun meest volledige wettelijke omvang op het Ingezonden Materiaal uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Fortress zonder daartoe aanspraak te maken op enige vergoeding en/of naamsvermelding. De deelnemer erkent dat de overdracht mede inhoudt dat Fortress het Ingezonden Materiaal in alle huidige en toekomstige exploitatievormen in ieder denkbaar medium en wereldwijd kan exploiteren en onbeperkt in licentie kan geven. De deelnemer garandeert bevoegd te zijn tot deze overdracht. Daarbij doet de deelnemer onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van enige persoonlijkheidsrecht en enig recht op vergoeding dat hij/zij met betrekking tot het Ingezonden Materiaal mocht hebben, voor zover zulks is toegestaan door de wet. De deelnemer erkent uitdrukkelijk dat deze afstand mede inhoudt dat Fortress het recht heeft om het Ingezonden Materiaal naar eigen inzicht aan te passen. De deelnemer verklaart op eerste verzoek van Fortress alle medewerking te zullen verlenen die benodigd is voor het nader ten uitvoer brengen van voornoemde overdracht en afstand en/of licentieverlening, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ondertekenen van documenten. Indien en voor zover een volledige overdracht van een recht op deze wijze niet mogelijk is volgens de wet, geeft de deelnemer door inzending van het Materiaal aan Fortress een exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, onvoorwaardelijke en onbeperkte licentie met het recht op sublicentie en om niet om het Ingezonden Materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen via ieder denkbaar medium, waaronder TV en Internet, en voor ieder denkbaar doel.

3. Prijzen

a. De te winnen prijzen alsmede het totale aantal te winnen prijzen staan telkens vermeld in de specifieke spelvoorwaarden van de betreffende Actie. Er wordt geen vervangende prijs aangeboden, het is niet toegestaan een prijs over te dragen aan derden en prijzen mogen niet worden ingewisseld voor contant geld behalve door Fortress, die het recht behoudt om de prijs naar eigen goeddunken in te wisselen voor een prijs van gelijke of hogere waarde.

b. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om prijzen uit te keren zoals deze zijn vermeld, is Fortress niet verantwoordelijk voor veranderingen aan en/of vervanging van prijzen die het gevolg zijn van wijzigingen aan de kant van de fabrikant, leverancier, adverteerder of sponsor. Voor alle prijzen geldt dat deze beschikbaar zijn zolang de voorraad van de producten die voor een Actie ter beschikking zijn gesteld, strekt.

c. Fortress stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze zich op dat moment verkeren. Fortress is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (waaronder begrepen verlies van de prijs en schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). De prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Eventuele (inkomsten)belasting die in verband met prijzen moet worden betaald, komt voor rekening van de betreffende winnaar. Echter, indien de prijzen bestaan uit geld, zal Fortress de over die prijs verschuldigde kansspelbelasting inhouden, daarvan aangifte doen en deze afdragen.

d. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

e. Alle beslissingen over de identiteit van de winnaar(s) van een Actie zijn definitief. Er bestaat geen mogelijkheid tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan of anderszins te corresponderen met enige natuurlijke persoon of rechtspersoon verantwoordelijk voor de beoordeling van inzendingen of anderszins belast met de controle van een dergelijke Actie.

4. Aansprakelijkheid

a. Alle deelnemers aan een Actie en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), alle prijswinnaars en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), en voorzover van belang iedere andere persoon die in een prijs deelt of eraan deelneemt en hun wettelijke vertegenwoordiger(s), gaan er – middels het toesturen van hun inzending en/of aanvaarding van (deelname aan) de prijs – mee akkoord dat Fortress geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de Actie en de toekenning van de prijzen daarvan, met inbegrip van, zonder enige beperking, elke aansprakelijkheid met betrekking tot iedere activiteit die volgend op de toekenning van een prijs wordt ondernomen, waaronder ook die activiteiten welke samenhangen met reisarrangementen of accommodaties die hen ter beschikking worden gesteld.

b. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Fortress aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Acties besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Fortress openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Fortress niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Fortress in het leven roepen. Fortress is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een Actie. Fortress is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten (waaronder begrepen sms- en (mobiele) telefoondiensten en teletekst). Fortress is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan een Actie maakt. De deelnemer vrijwaart Fortress van aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden, de specifieke spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

5. Privacy

a. Voor deelname aan een Actie dient een deelnemer en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) de voorwaarden van het “Privacy Beleid en Gebruiksvoorwaarden van Jimmy Alter” te hebben gelezen (te raadplegen hierboven). Door deelname aan een Actie verklaart een deelnemer en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) akkoord te zijn met de privacy voorwaarden van Jimmy Alter.

b. Door deel te nemen aan een Actie geeft de deelnemer toestemming om zijn/haar in verband met een Actie aan Fortress verstrekte gegevens op te nemen in een gegevensbestand. Voorts geeft de deelnemer Fortress toestemming om alle gegevens te verzamelen die Fortress noodzakelijk acht voor de organisatie van de Acties en de uitreiking van de prijzen. De deelnemer geeft Fortress voorts toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door Fortress of aan haar gelieerde ondernemingen beheerde media. De verzamelde niet-elektronische gegevens worden eventueel gebruikt om de deelnemer kosteloos op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van Fortress, Fortress’s partners (zoals sponsors en adverteerders) en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

c. Fortress is niet verantwoordelijk voor enig gebrek of nalaten in de verwerking van toestemmingen, in de vorm van e-mails of anderszins, om welke reden dan ook. Elke inzender en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen op elk moment contact opnemen met Fortress en elke vorm van toestemming aan Fortress verleend, herroepen.

6. Overige Bepalingen

a. Door mee te doen met een Actie en/of door aanspraak te maken op de prijs, gaan betreffende personen akkoord met deze algemene voorwaarden alsmede met de specifieke spelvoorwaarden van de betreffende Actie alsmede met het feit dat de beslissingen van Fortress en eventuele juryleden bindend en definitief zullen zijn.

b. Door deelname aan een Actie geeft een deelnemer en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) Fortress het recht de naam, gelijkenis en algemene biografische informatie van winnaars van enige Actie aan te wenden ten behoeve van het bekendmaken van de prijswinnaars van een Actie.

c. Fortress behoudt het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) een Actie stop te zetten, te wijzigen of een Actie opnieuw te starten, bijvoorbeeld in geval van technische storing (al dan niet verband houdende met de website waarop de Actie wordt aangekondigd).

d. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Fortress.

e. Fortress handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

f. Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

g. De “Algemene Voorwaarden voor deelname aan prijsvragen en promotionele acties van Fortress Music / Fresh Papaya” zijn te raadplegen via de link “Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden” welke te vinden is onderaan iedere pagina van www.jimmyalter.nl. Fortress heeft het recht deze algemene voorwaarden en de specifieke spelvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

7. Klachten, toepasselijk recht, bevoegde rechter

a. Indien een deelnemer een klacht heeft in verband met een Actie, kan deze klacht – op straffe van verval binnen zes werkdagen nadat de klacht of het bezwaar is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld – schriftelijk worden ingediend door het versturen van een e-mail aan: [email protected].

b. Indien de algemene voorwaarden en/of specifieke spelvoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, zal Fortress beslissen en de deelnemer dient zich aan die beslissing te houden.

c. Op deze algemene voorwaarden, de specifieke spelvoorwaarden en enige Actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden, de specifieke spelvoorwaarden of een Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.